Contact

  • +86-18910897090 / +86-18932999799 / +86-17659981977 / +86-18631958307 / +86-16633962809 / +86-13303398837
  • Ma Wengui、Taohuixing、Jiangyinglin、Taoqiaohui、Zhuangchunrong
  • No. 7, Yinhai Road, High tech Industrial Development Zone, Wei County, Xingtai City, Hebei Province
  • *
  • MR MS
  • *

  • *
  • *